Groene linten langs infra

Inleiding

De stichting Hout voor elkaar zet zich in voor aanplant van bomen, vaak in combinatie met andere functies. Aanplanten van bomen leidt tot een prettigere leefomgeving (verfraaiing van de omgeving vastlegging van CO2/fijnstof, geluidsabsorptie) en meer natuurwaarde.

Infra linten

Doorgaande wegen en spoorbanen geven voor omwonende vaak overlast. Op plekken waar overlast buiten de norm valt, wordt door de beheerder in overleg met de omgeving maatregelen genomen in de vorm van geluidsschermen, grondwallen of andere maskerende maatregelen. Op plekken waar overlast volgens de normen acceptabel is, zijn formeel geen maatregelen nodig, maar wordt vaak wel overlast ervaren.

Hout voor elkaar helpt bewoners, gemeentes en infrabeheerders met het treffen van maatregelen die zorgen voor een prettigere leefomgeving en meer natuurwaarde door het realiseren van hagen, houtsingels of houtkanten binnen de normen en het financiële onderhoudsplaatje van de beheerder. Voor de realisatie is participatie van bewoners bij het ontwerp en beheer en instandhouding essentieel. Plannen met een groot draagvlak leven het langst, en daar is de natuur het meest bij gebaad.

Kans- en risicoprofiel

Bij elk project wordt een kans- en risicoprofiel opgesteld. Hout voor elkaar onderzoekt of plannen mooier of sneller kunnen worden gerealiseerd door andere functies variërende van recreatie tot agroforestry mee te nemen. Op plekken met beperkte ruimte is vaak een tweede functie nodig om het geheel inpasbaar te maken. Naast kansen zijn er ook altijd risico’s in de vorm van kabels en leidingen, grondgesteldheid, waterhuishouding en overige omgevingsrandvoorwaarden.

Dat de natuur er voordeel bij heeft is een mooi bijproduct. Voor dieren en planten functioneren wegkanten en spoorbermen als verbindingszones. Door bij de inrichting en het onderhoud rekening te houden met deze verbindingsfunctie kunnen de migratie mogelijkheden worden versterkt wat de natuur robuuster maakt.

Welke mogelijkheden ziet Hout voor elkaar?

Afhankelijk van het doel en wensen, de beschikbare ruimte, beschikbaar budget, grondgesteldheid en waterhuishouding zal per locatie een beplantingsplan worden opgesteld. Het beplantingsplan kan variëren van de aanleg van een visuele scheiding met knotbomen tot een volledig gesloten groen lint voorzien van een gemengd bosplantsoen.  

Voor wie werkt de stichting?

Hout voor elkaar helpt eigenaren van grond om de planvorming concreet te maken en te realiseren. Indien voor het realiseren van de plannen een aanbestedingstraject moet worden doorlopen kan Hout voor elkaar het aanbestedingsdossier opstellen, de aanbesteding begeleiden, en bij de uitvoering ondersteuning organiseren.