Agroforestry

Agroforestry is een teeltsysteem waarbij bomen worden gecombineerd met landbouw op hetzelfde perceel. Deze mengteelt is gunstig voor de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid en maakt in de meeste gevallen het landschap aantrekkelijker.

Bij agroforestry worden bomen (meerjarige gewassen) gecombineerd met akkerbouw of groenteteelt (eenjarige gewassen) of veeteelt op één perceel. Hierdoor wordt de weerbaarheid van het landbouwsysteem verhoogd. Er zijn allerlei verschillende combinaties van gewassen mogelijk.

Agroforestry wordt steeds vaker genoemd als duurzame en innovatieve vorm van landbouw. Mengteelten presteren economisch en ecologisch beter dan monoculturen. De combinatie van bomen met veeteelt is al meer bekend maar vooral de combinatie van bomen met eenjarige gewassen is relatief nieuw. De Wageningen Universiteit verzamelt gegevens in de vorm van een aantal proefprojecten.

De Stichting HoutvoorElkaar neemt initiatief om agroforestry projecten op te zetten. Om dit te bereiken zijn we op zoek naar geïnteresseerde landbouwers en geschikte percelen voor kleinschalige proefprojecten. We zorgen voor de juiste achtergrondinformatie en verzorgen het netwerk dat nodig is voor de opzet van een dergelijk project. Ook kunnen we de Wageningen UR inschakelen voor inschakeling van het praktijknetwerk voor pioniers en kunnen we laten zien waar mogelijkheden zijn voor subsidies.

Voor meer informatie zie: www.WUR.nl/agroforestry/